AaroKustaanheimo

Luonnos kansalaisaloitteeksi aselain korjaamista varten

Muokattu viimeksi 10.6.2019.

 

Tässä on luonnokseni kansalaisaloitteeksi aselain korjaamista varten. Laitoin sen tähän tarkastettavaksi ja paranneltavaksi. Tällä aloitteella ei ole tarkoitus höllentää aselakia siitä tasosta mitä se on ennen uusimman asedirektiivin täytäntöön laittamista, vaan poistaa direktiivin nimissä säädettäviä niin sanottuja suomilisiä rikkomatta direktiiviä.

En ole kopioinut ja liittänyt tähän koko eduskunnan hyväksymää aselakiesitystä, vaan ainoastaan ne luvut, joita on tarkoitus muokata. Käytän tässä samaa virheellistä termiä ”latauslaite” lippaiden nimityksenä kuin mitä direktiivi ja eduskunnan hyväksymä lakiesitys.

1.6.2019 voimaantulevan kansalaisaloitelain mukaan aloitteelle vaadittaisiin viisi vastuuhenkilöä.  Siksi kansalaisaloitteen tekemiseen tarvittaisiin muitakin kuin minut.

Eduskunnan hyväksymä lakiteksti on kursivoituna ja lisäysehdotukset ovat lihavoituna ja poistettavaksi ehdotettavat kohdat alleviivattuna.

Viimeisenä on lisättäväksi tarkoitettu luku, jolla on tarkoitus erotella B-luokan aseet muista aseista. C-luokan aseet ja sellaiset aseet, joiden määrittelyä ampuma-aseiksi direktiivi ei edellytä on tarkoitus erotella B-luokan aseista siksi, ettei niihin tarvitsisi soveltaa direktiivin vaatimaa B-luokan aseen luvan menettämisseuraamusta.

Ampuma-aseiden D-luokka on poistettu direktiivistä, mutta nimitystä D-luokan aseet käytettäisiin niiden Suomessa luvanvaraisten tai osittain luvanvaraisten aseiden luokkana,  joiden luvan- tai ilmoituksenvaraisuutta direktiivi ei edellytä. (Osittain luvanvaraisilla tarkoitan tässä ennen vuotta 1890 valmistettuja mustaruutiaseita) Se että tietyt ampuma-aseet olisivat viimeisessä luvussa samassa luokassa ei tarkoita sitä, että niillä olisi sama lupakäytäntö eikä sitä, että saman luokan aseilla saisi lainata kaikkia saman luokan aseita. Viimeiseen lukuun olen kopioinut ja liittänyt tekstiä direktiivistä ja muokannut sen helpommin ymmärrettäväksi sekä paremmin aselain kanssa yhteensopivaksi. EU-standardien mukaisesti deaktivoidut aseet olisivat ilmoituksenvaraisia C-luokan aseita eikä niitä tässä ehdoteta luvanvaraisiksi. Katson kuitenkin parhaaksi sisällyttää ne C-luokan aseiden luetteloon siksi, että ne kuuluvat C-luokkaan direktiivissäkin.

Välttämättä kaikkia A-luokan aseita ei tarvitsisi luokitella Suomen laissa erityisen vaarallisiksi aseiksi eikä normaalikapasiteettisia lippaita aseiden osiksi. Katson kuitenkin olevan nyt käytännöllisintä tyytyä asiaan ja sen sijaan tehdä poikkeuksia lakitekstiin, jolloin niihin ei tarvitsisi soveltaa samoja rajoituksia kuin muihin ns. ERVA-aseisiin ja aseiden osiin.

Aseiden lainaamista koskevaan lukuun lisättäisiin mahdollisuus asettaa luvanhaltijan sitä pyytäessä ehto, ettei kyseisellä luvalla saisi lainata B-luokan aseita. Se olisi tarpeellista siksi, että voitaisiin sallia lippaiden lupavapaus C- ja D-luokan aseiden luvanhaltijoille. Epäilen, että ehdotukseni sallia lippaiden lupavapaus kyseisen luokan aseiden luvanhaltijoille ei ole aikaisemmin kelvannut, koska Suomessa C-luokkaan kuuluvien kiväärien luvilla saa lainata sellaisia B-luokkaan kuuluvia kiväärejä, jotka voisi muuntaa A-luokan kivääreiksi asentamalla yli kymmenen patruunan lippaan.

Koska ainoa direktiivin vaatima seuraamus ns. latauslaitteen hallussapidosta on B-luokan aseen luvan menettäminen, niin niiden hallussapidon ei tarvitsisi olla luvanvaraista muille kuin B-luokan aseiden luvanhaltijoille. Direktiivi sallisi myös A-luokan aseiden luvanhaltijoille kaikkien ns. latauslaitteiden hankkimisen ja hallussapidon eikä ainoastaan omaan aseeseen sopivien.

Mustaruutiaseita koskevaa poikkeusta muokattaisiin niin, ettei voitaisi tulkita, että alkuperäiskuntoinen mustaruutiase olisi luvanvarainen siksi, että siinä voisi käyttää synteettistä ruutia.

Pistoolin ja revolverin määritelmästä poistettaisiin kohta ”yhden käden otteella ammuttavaksi suunniteltua ja valmistettua” ja erityisen vaarallisten aseiden luettelosta poistettaisiin kohta ”lyhyt itselataava kertatuliase, joka on kahdella kädellä olkapäätä vasten tuettavaksi taikka muutoin kahden käden otteella ammuttavaksi suunniteltu ja valmistettu.” Käytännössä pistooleilla ammutaan usein kahden käden otteella ja ne ovat myös usein sitä varten muotoiltuja. Kyseinen kohta erityisen vaarallisten aseiden luettelossa voitaisiin korvata direktiivistä kopioidulla ja liitetyllä helposti lyhennettävän pitkän itselataavan aseen määritelmällä. Silloin se täyttäisi paremmin myös direktiivin kirjaimen. Tällöin voitaisiin lyhyet karbiinit luokitella pistooleiksi. Suomessa aselupakäytännöt pistoolien ja muiden lyhyiden aseiden osalta ovat jo muutenkin tiukkoja, jolloin se ei oleellisesti höllentäisi lakia lyhyiden karbiinien osalta verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Italian osalta on jo ennakkotapaus siitä, että direktiivi sallii alle 60 cm pituisten karbiinien luokittelun pistooleiksi eikä ns. erityisen vaarallisiksi aseiksi. Myöskin lisättäisiin momentti, jonka mukaan sarjatuliaseen osista valmistettua asetta ei pidettäisi 4 kohdan mukaisena erityisen vaarallisena aseena, jos sitä ei olisi helppo muuntaa sarjatuliaseeksi.

Aseen osia koskevasta luvusta poistettaisiin sarjatuliaseiden osia koskeva kohta. Direktiivi ei sellaista käsitykseni mukaan edellytä. Myös poistettaisiin tullin kannattama lisäys, jonka mukaan sarjatuliaseen latauslaitteet katsottaisiin aseen osiksi. Tullille tiedoksi, että asedirektiivi ei vaadi minkäänlaisia rajoituksia vain sarjatuliaseisiin sopiville latauslaitteille ja että melkein kaikkia sarjatuliaseiden ns. latauslaitteita voi käyttää itselataavissa ja lippaallisissa kertatuliaseissa. Lisäyksillä täsmennettäisiin miten lakia tulkittaisiin vanhojen sarjatuliaseiden lippaiden ja patruunavöiden osalta. Muuten olisi epävarmaa miten  ns. 1946-poikkeusta sovellettaisiin.

Säilytysäädöksiin tehtäisiin lisäys, jonka mukaan 9§ 5 kohdan mukaisen erityisen vaaralliseksi luvitetun aseen säilyttämiseen ei edellytettäisi turvakaappia, jos sen latauslaitteet säilytetään erillisessä lukitussa tilassa. Käytännössä täysin samanlaisten aseiden säilyttämiseen ei muutenkaan edellytettäisi turvakaappia, jos niitä ei olisi luvitettu ns. ERVA-aseiksi. Lukuun 106 b § tehtäisiin lisäys siksi, että esimerkiksi metsästäjien ei tarvitsisi vaarantaa turvallisuuttaan poistamalla patruunoita kesken metsästyksen.

Ehdotuksen olisi tarkoitus tulla voimaan niin aikaisin, että C- ja D-luokan aseiden luvanhaltijat ehtivät halutessaan asettamaan lupiinsa ehdon, ettei niillä saa lainata B-luokan aseita, ennen kuin lippaita koskeva kuuden kuukauden siirtymäaika on päättynyt.

3 §   Aseen osa  Aseen osalla tarkoitetaan aseen runkoa, ylä- ja alarunkoa, lukon kehystä, piippua, luistia,  patruunarullaa ja patruunapesää, lukkoa ja muuta sulkulaitetta sekä lukon ja muun sulkulaitteen  runkoa, sulkukappaletta, äänenvaimenninta sekä niitä toiminnallisesti vastaavia osia.   Aseen osaksi katsotaan myös latauslaite, jos sen kapasiteetti on yli:  

1) 20 patruunaa ja se on lyhyen keskisytytteistä patruunaa ampuvan itselataavan  kertatuliaseen osa tai siihen liitettävä irrotettava latauslaite; 

2) 10 patruunaa ja se on pitkän keskisytytteistä patruunaa ampuvan itselataavan  kertatuliaseen osa tai siihen liitettävä irrotettava latauslaite.  

Aseen osaksi katsotaan myös latauslaite, jos se on sarjatuliaseen osa tai siihen  liitettävä irrotettava latauslaite. Edellä 2 ja tässä momentissa tarkoitettuna aseen  osana ei kuitenkaan pidetä latauslaitetta, joka on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka  valmistus on alkanut ennen vuotta 1946 ja joka ei sovi asennettavaksi keskisytytteiseen  itselataavaan kertatuliaseeseen tai lippaalliseen kertatuliaseeseen.  Latauslaitteella tarkoitetaan ampuma-aseeseen kiinnitettävää ja ampuma-aseessa kiinteästi  olevaa lipasta, syöttölaitetta ja -koneistoa sekä laitetta, jonka avulla patruunat syötetään  ampuma-aseeseen. 

Sarjatuliaseen osaksi katsotaan 1 momentissa tarkoitettujen osien lisäksi myös sellainen  laukaisukoneisto, laukaisukoneiston osa ja muu sarjatuliaseeseen suunniteltu esine, joka  sellaisenaan tai yhdessä muiden osien kanssa mahdollistaa sarjatulen, sekä ampuma-aseeseen  suunniteltu esine, joka mahdollistaa sarjatulta jäljittelevän toiminnan ampuma-aseessa. 

Aseen osa katsotaan sellaisen ampuma-aseen osaksi, jonka osaksi se on valmistettu tai tarkoitettu.  Aseen osana ei kuitenkaan pidetä latauslaitteeksi valmistettua esinettä, jonka toiminta on pysyvästi  estetty tai jonka kapasiteetti on pysyvästi rajoitettu edellä 2 momentissa mainittua kapasiteettia  pienemmäksi. Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, millä  edellytyksillä latauslaitteen toiminta on katsottava pysyvästi estetyksi tai kapasiteetti pysyvästi  rajoitetuksi. Sarjatuliasemalliin jonka  valmistus on alkanut ennen vuotta 1946 valmistetun latauslaitteen ei katsota sopivan asennettavaksi  keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai lippaalliseen kertatuliaseeseen, jos sitä  hallussa pitävällä ei ole hallussa sellaista ampuma-asetta, johon se sopisi asennettavaksi ja jos keskisytytteiset itselataavat kertatuliaseet ja lippaalliset kertatuliaseet, joihin se sopii asennettavaksi ovat Suomessa harvinaisia. Latauslaitteeksi ei katsota patruunavyötä, jos siihen ei kuulu syöttölaitetta tai -koneistoa tai muuta laitetta, jonka avulla patruunat syötetään ampuma-aseeseen.

 

6 § 

Ampuma-aseiden tyypit 

Tässä laissa tarkoitetut ampuma-aseiden tyypit ovat haulikko, kivääri, pienoiskivääri, pistooli, pienoispistooli, revolveri, pienoisrevolveri, yhdistelmäase, kaasuase, merkinantopistooli, mustaruutiase ja muu ampuma-ase. 

 

Tässä laissa tarkoitetaan: 

1) haulikolla kahdella kädellä olkapäätä vasten tuettavaksi valmistettua sileä- tai rihlapiippuista pitkää ampuma-asetta, jossa käytetään haulikon patruunaa; 

2) kiväärillä kahdella kädellä olkapäätä vasten tuettavaksi valmistettua rihlapiippuista pitkää ampuma-asetta, jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä patruunaa; 

3) pienoiskiväärillä kivääriä, jossa käytetään reunasytytteistä enintään .22 kaliiperista patruunaa; 

4) pistoolilla yhden käden otteella ammuttavaksi suunniteltua ja valmistettua lyhyttä ampuma-asetta, jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä patruunaa; 

5) pienoispistoolilla pistoolia, jossa käytetään reunasytytteistä enintään .22 kaliiperista patruunaa; 

6) revolverilla yhden käden otteella ammuttavaksi suunniteltua ja valmistettua lyhyttä ampuma-asetta, jossa on pyörivä patruunarulla ja jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä patruunaa; 

7) pienoisrevolverilla revolveria, jossa on pyörivä patruunarulla ja jossa käytetään reunasytytteistä enintään .22 kaliiperista patruunaa; 

8) yhdistelmäaseella kahdella kädellä olkapäätä vasten tuettavaksi valmistettua pitkää ampuma-asetta, jossa on ainakin kaksi piippua tai putkea sekä jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä patruunaa ja haulikon patruunaa; 

9) kaasuaseella ampuma-asetta, jossa käytetään kaasupatruunaa ja jolla ei voida ampua muita patruunoita; 

10) merkinantoaseella ampuma-asetta, jossa käytetään merkinantopatruunaa ja jolla ei voida ampua muita patruunoita; 

11) mustaruutiaseella ampuma-asetta, joka on suunniteltu ja valmistettu ja soveltuu vain mustalla ruudilla käytettäväksi; 

12) muulla ampuma-aseella asetta, joka rakenteeltaan, ampumistavaltaan, mitoiltaan tai muilta ominaisuuksiltaan poikkeaa 1—11 kohdassa tarkoitetuista ampuma-aseista; 

13) deaktivoidulla ampuma-aseella ampuma-asetta, jonka poliisi on hyväksynyt deaktivoiduksi deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403, jäljempänä deaktivointiasetus, mukaisesti.  

 

6 a § 

Lyhyt ja pitkä ampuma-ase 

Lyhyellä ampuma-aseella tarkoitetaan ampuma-asetta, jonka kokonaispituus on enintään 600 millimetriä tai jonka piipun pituus on enintään 300 millimetriä. 

Pitkällä ampuma-aseella tarkoitetaan kaikkia muita ampuma-aseita kuin lyhyitä ampuma-aseita. 

 

9 § 

Erityisen vaarallinen ampuma-ase 

 

Erityisen vaarallisella ampuma-aseella tarkoitetaan: 

1) sinkoa, kranaatinheitintä, takaaladattavaa tykkiä sekä rakenteeltaan ja käyttötarkoitukseltaan vastaavaa ampuma-asetta sekä ohjus- ja raketinheitinjärjestelmää; 

2) sarjatuliasetta; 

3) muuksi esineeksi kuin ampuma-aseeksi naamioitua ampuma-asetta; 

4) ampuma-asetta, joka on alun perin valmistettu toimimaan sarjatulella mutta joka on muunnettu toimimaan kertatulella, lippaallisella kertatulella tai itselataavalla kertatulella;  

5) seuraavia keskisytytteisiä itselataavia kertatuliaseita:

a) lyhyet keskisytytteistä patruunaa ampuvat itselataavat kertatuliaseet, joilla voidaan laukaista yli 21 patruunaa ilman uudelleenlatausta, jos niissä on kiinteä latauslaite, jonka kapasiteetti on yli 20 patruunaa, tai irrotettava latauslaite, jonka kapasiteetti on yli 20 patruunaa;

b) pitkät keskisytytteistä patruunaa ampuvat itselataavat kertatuliaseet, joilla voidaan laukaista yli 11 patruunaa ilman uudelleenlatausta, jos niissä on kiinteä latauslaite, jonka kapasiteetti on yli kymmenen patruunaa, tai irrotettava latauslaite, jonka kapasiteetti on yli 10 patruunaa;

 

6) lyhyt itselataava kertatuliase, joka on kahdella kädellä olkapäätä vasten tuettavaksi taikka muutoin kahden käden otteella ammuttavaksi suunniteltu ja valmistettu pitkä itselataava kertatuliase, jonka pituutta voidaan lyhentää alle 60 senttimetriin toimivuutta menettämättä taitto- tai teleskooppitukilla tai tukilla, joka voidaan irrottaa käyttämättä työkaluja.  

 

Sarjatuliaseen osista valmistettua asetta ei pidetä edellä 4 kohdan mukaisena erityisen vaarallisena aseena, jos se on vaikeampi tai yhtä vaikea muuntaa sarjatuliaseeksi, kuin vastaavanlainen alun perin kertatulella, lippaallisella kertatulella tai itselataavalla kertatulella toimivaksi valmistettua ase.


 

 

67 b §  

Lupien peruuttaminen eräissä tilanteissa  

Edellä 6 §:n 2 momentin 4—7 ja 12 kohdassa tarkoitetun ja 7 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla itselataavalla kertatulella toimivan ampuma-aseen B-luokan aseen hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttavat luvat, hyväksynnät ja aseenkäsittelylupa on peruutettava, jos henkilöllä on hallussaan 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu latauslaite ilman sen hallussapitoon oikeuttavaa lupaa. 

 

19 § 

Poikkeukset luvanvaraisuudesta

Luvanvaraista ei ole: 

1) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten vienti yksityistä tarkoitusta varten; 

2) siihen ampuma-aseeseen tarkoitetun aseen osan varaosaksi hankkiminen ja hallussapito, johon hankkijalla tai hallussapitäjällä on hallussapitoon oikeuttava lupa, kuitenkin enintään siinä määrin, että varaosiksi hankittujen aseen osien avulla ei voi koota toista ampuma-asetta; 

3) äänenvaimentimen hankkiminen, hallussapito ja luovuttaminen, jos henkilöllä on ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa; 

4) lyhyeen keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen lisättävän tai kiinnitettävän kapasiteetiltaan yli 20 patruunan latauslaitteen hankkiminen, jos henkilöllä on erityisen vaarallisen ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava aselupa mainittuun ampuma-aseeseen; 

5) pitkään keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen lisättävän tai kiinnitettävän kapasiteetiltaan yli 10 patruunan latauslaitteen hankkiminen, jos henkilöllä on erityisen vaarallisen ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava aselupa mainittuun ampuma-aseeseen;  

6) ampuma-aseiden, aseen osien, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten kuljettaminen kaupallisessa tarkoituksessa ja kuljettamisen suorittamiseksi välttämätön säilyttäminen, jos kuljettaja harjoittaa ammattimaista tavaroiden kuljettamista; 

7) muiden kuin erityisen vaarallisten patruunoiden valmistaminen yksityistä tarkoitusta varten, jos valmistajalla on kyseisten patruunoiden hallussapitoon oikeuttava lupa; 

8) asianmukaisen luvan nojalla hallussa pidetyn ampuma-aseen tai aseen osan korjaaminen yksityistä tarkoitusta varten;  

9) merkinantopistoolin hallussapito ulkomaisessa kauppa- tai huvialuksessa, jos alus on ainoastaan tilapäisesti Suomen aluevesillä;  

10) tehokkaan ilma-aseen vienti, siirto Suomesta, kauttakuljetus kaupallisessa tarkoituksessa sekä hankkiminen ja hallussapito, jos hankkijalla tai hallussapitäjällä on oikeus ampuma-aseen hallussapitoon; 

11) deaktivoidun ampuma-aseen hankkiminen ja hallussapito, jos siitä on tehty 70 §:n mukainen ilmoitus poliisilaitokselle. 

12) aseen osaksi katsottavan latauslaitteen hallussapito, jos sitä hallussa pitävällä ei ole aseenkäsittelylupaa eikä aselupaa muihin kuin C- tai D-luokan aseisiin eikä oikeutta lainata muita kuin C- tai D-luokkaan kuuluvia luvanvaraisia ampuma-aseita.

13) aseen osaksi katsottavan latauslaitteen hallussapito, jos sitä hallussa pitävällä on aselupa erityisen vaaralliseen aseeseen.

 

Ennen vuotta 1890 valmistettujen ainoastaan mustalla ruudilla ampumiseen soveltuvien mustaruutiaseiden kuljettaminen ja säilyttäminen ei ole luvanvaraista, jos niitä ei ole muunnettu muulla kuin mustalla ruudilla ampumiseen soveltuviksi. Luvanvaraista ei myöskään ole tällaisten mustaruutiaseiden pitäminen museossa tai kokoelmassa, ellei aseilla ammuta. Sisäministeriön asetuksella voidaan säätää muidenkin asehistoriallisesti arvokkaiden vanhojen ampuma-aseiden vapauttamisesta luvanvaraisuudesta tässä momentissa säädetyin edellytyksin. 

Sisäministeriön asetuksella voidaan säätää, mitä aseen osia pidetään 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla varaosina. 

 

 

 

87§

Ampuma-aseen ja aseen osan lainaaminen

Ampuma-aseen saa lainata toiselle seuraavasti:

1) haulikon saa lainata vain sille, jolla on oikeus haulikon, kiväärin tai yhdistelmäaseen hallussapitoon;

2) kiväärin tai yhdistelmäaseen saa lainata vain sille, jolla on oikeus kiväärin tai yhdistelmäaseen hallussapitoon;

3) pienoiskiväärin tai mustaruutiaseen saa lainata vain sille, jolla on oikeus haulikon, kiväärin, pienoiskiväärin, pistoolin, revolverin, yhdistelmäaseen tai mustaruutiaseen hallussapitoon; 

4) pistoolin tai revolverin saa lainata vain sille, jolla on oikeus pistoolin tai revolverin hallussapitoon;

5) pienoispistoolin tai pienoisrevolverin saa lainata vain sille, jolla on oikeus pistoolin, pienoispistoolin, revolverin tai pienoisrevolverin hallussapitoon;

6) kaasuaseen saa lainata vain sille, jolla on oikeus kaasuaseen hallussapitoon;

7) merkinantopistoolin saa lainata vain sille, jolla on oikeus merkinantopistoolin hallussapitoon;

8) 6 §:n 2 momentin 12 kohdassa tarkoitetun muun ampuma-aseen saa lainata vain sille, jolla on oikeus vastaavan ampuma-aseen hallussapitoon;

9) taskuaseen saa lainata vain sille, jolla on oikeus taskuaseen hallussapitoon;

10) erityisen vaarallisen ampuma-aseen saa lainata vain sille, jolla on oikeus toimintatavaltaan ja muuten vastaavan ampuma-aseen hallussapitoon;

11) kaasusumuttimen saa lainata vain sille, jolla on oikeus kaasusumuttimen hallussapitoon; (12.6.2015/764)

12) tehokkaan ilma-aseen saa lainata vain sille, jolla on oikeus ampuma-aseen tai tehokkaan ilma-aseen hallussapitoon. (12.6.2015/764)

Sille, jolle ampuma-ase lainataan, saadaan samalla luovuttaa myös tarpeellinen määrä aseessa käytettäviksi soveltuvia muita kuin erityisen vaarallisia patruunoita.

Jos ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavaan lupaan on sisällytetty ehto, jonka mukaan aseella ei saa ampua, lainaksiantajan on ilmoitettava siitä lainaajalle. Lainaajan on noudatettava ehtoa.

Aseen osan saa lainata toiselle, jos hänelle 1 momentin mukaan saisi lainata ampuma-aseen, jossa lainattava aseen osa on suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi. Aseen osan saa lisäksi lainata sille, jolla muuten on oikeus kyseisen aseen osan hallussapitoon.

Muita kuin C- tai D-luokan aseita lainatessa on lisäksi tarkistettava, ettei
lupaan ole merkitty ehtoa, ettei sillä saa lainata B-luokan 
aseita. 
C- ja D-luokan aseiden lupiin on luvanhaltijan sitä pyydettäessä asetettava ehto, että lupa ei oikeuta lainaamaan B-luokan aseita.

 

106 §  

Säilyttäminen 

 

Kun ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia säilytetään muuten kuin tilapäisesti, ne on säilytettävä: 

1) luvanhaltijan vakituisessa asunnossa, muussa paikassa, jossa hän pysyvästi oleskelee, tai näihin kiinteästi liittyvässä tilassa, joka turvatasoltaan ja valvottavuudeltaan vastaa näitä; 

2) toisen, kyseisen ampuma-aseen lainaamiseen oikeutetun henkilön luona 1 kohdassa tarkoitetussa paikassa tai tilassa; 

3) 14 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun asealan elinkeinon harjoittamiseen luvan saaneen elinkeinonharjoittajan hallussa; taikka 

4) poliisilaitoksen hyväksymissä säilytystiloissa. 

Jos ampuma-asetta säilytetään 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitetussa paikassa, se on säilytettävä murtoturvallisessa ja lukitussa turvakaapissa, lukitussa paikassa tai muuten lukittuna siten, että ampuma-ase tai aseen osa ei ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvattomasti käyttöön. Jos patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia ei säilytetä edellä tarkoitetussa turvakaapissa, ne on säilytettävä ampuma-aseista erillään siten, ettei vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun ole. Ampuma-ase voidaan tällöin säilyttää myös siten, että muu aseen osa kuin äänenvaimennin säilytetään erillään lukittuna edellä mainitulla tavalla ja loput aseen osat siten, etteivät ne ole helposti anastettavissa tai otettavissa luvattomasti käyttöön. 

Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen ampuma-ase, useampi kuin viisi ampuma-asetta tai aseen osat useampaan kuin viiden ampuma-aseen kokoamiseen, aseet on säilytettävä murtoturvallisessa ja lukitussa turvakaapissa. Turvakaappia ei kuitenkaan edellytetä, jos aseiden säilytyspaikan poliisilaitos on hyväksynyt säilytystilat.  

Asealan elinkeinoluvan haltijan ja asekeräilijän tulee säilyttää ampuma-aseita, aseen osia, patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia, tilapäistä säilytystä lukuun ottamatta, poliisilaitoksen hyväksymissä säilytystiloissa. 

Jos säilytettävänä erityisen vaarallisista aseista 9 § 5 kohdan mukainen ase, niin turvakaappia ei edellytetä, jos aseen latauslaitteet säilytetään erillisessä lukitussa tilassa kuin ase.

106 b §  

Patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilyttäminen ja kuljettaminen sekä väliaikainen säilyttäminen 

 

Patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten säilyttäminen, kuljettaminen ja väliaikainen säilyttäminen tulee järjestää silloin, kun ne eivät ole niiden hallussapitoon oikeutetun välittömässä valvonnassa siten, etteivät ne ja ampuma-aseet ole suoraan yhdessä saatavilla eikä vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun ole.  

Patruunoiden ja räjähdysainetta tai sytyttävää ainetta sisältävien erityisen vaarallisten ammusten säilyttämisestä ja kuljettamisesta säädetään lisäksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetussa laissa ja vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetussa laissa (719/1994). 

 

120 § Aseiden B, C ja D luokitus

 

B luokka:

 

1) lyhyet lippaalliset kertatuliaseet, jotka eivät ole C-luokan aseita,

2) keskisytytteiset lyhyet  kertatuliaseet, jotka eivät ole C-luokan aseita,

3) reunasytytteiset lyhyet kertatuliaseet, joiden kokonaispituus on alle 28 senttimetriä,

4) pitkät itselataavat kertatuliaseet, joiden latauslaitteeseen ja patruunapesään mahtuu yhteensä vähintään kolme patruunaa reunasytytteisten kertatuliaseiden osalta ja vähintään kolme patruunaa mutta alle 12 patruunaa keskisytytteisten kertatuliaseiden osalta,

5) muut kuin erityisen vaaralliset lyhyet itselataavat kertatuliaseet,

6) muut kuin erityisen vaaralliset pitkät itselataavat kertatuliaseet, joiden latauslaitteeseen ja patruunapesään mahtuu yhteensä enintään kolme patruunaa, joiden latauslaite on irrotettava tai joiden osalta ei ole varmaa, että aseita ei voida muuntaa tavanomaisilla työkaluilla aseiksi, joiden latauslaitteeseen ja patruunapesään mahtuu yhteensä enemmän kuin kolme patruunaa,

7) sileäpiippuiset pitkät lippaalliset kertatuliaseet ja sileäpiippuiset pitkät itselataavat kertatuliaseet, joiden piipun pituus on enintään 60 senttimetriä,

8) kaikki tähän luokkaan kuuluvat ampuma-aseet, jotka on muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, ärsytystä aiheuttavia aineita, muita tehoaineita tai pyroteknisiä patruunoita tai kun ne on muutettu kunnialaukauksiin käytettäviksi aseiksi tai ääniaseiksi,

9) muut kuin erityisen vaaralliset itselataavat kertatuliaseet, jotka muistuttavat sarjatuliasetta.

 

C-luokka

1) pitkät

lippaalliset kertatuliaseet, joiden piipun pituus on yli 60 cm,

2) rihlatulla piipulla varustetut pitkät

kertatuliaseet,

3) muut kuin A tai B luokassa tarkoitetut pitkät itselataavat

kertatuliaseet,

4) lyhyet reunasytytteiset kertatuliaseet,

joiden kokonaispituus on vähintään 28 senttimetriä,

5) kaikki tähän luokkaan kuuluvat ampuma-aseet, jotka on

muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, ärsytystä

aiheuttavia aineita, muita tehoaineita tai pyroteknisiä

patruunoita tai kun ne on muutettu kunnialaukauksiin

käytettäviksi aseiksi tai ääniaseiksi,

6) entiset erityisen vaaralliset tai B luokkaan taikka tähän luokkaan kuuluvat ampuma-aseet, jotka on deaktivoitu täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2403 mukaisesti,

7) sileäpiippuiset pitkät kertatuliaseet.

D-luokka:

1) kaasuaseet, jos ne eivät täytä erityisen vaarallisen aseen tai B-luokan tai C-luokan aseen määritelmää,

2) merkinantopistoolit,  jos ne eivät täytä erityisen vaarallisen aseen tai B-luokan tai

C-luokan aseen määritelmää,

3) mustaruutiaseet, jos ne eivät täytä erityisen vaarallisen aseen tai B-luokan tai

C-luokan aseen määritelmää,

4) kaasusumuttimet,

5) tehokkaat ilma-aseet.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset