AaroKustaanheimo

Avoin sähköpostiviesti Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajille

Aihe: HE 179/2018, siihen liittyvät asetusluonnokset ja lippaiden omistajat

 

Arvoisat Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustajat!

 

Merkittävä ryhmä jota lakiesitys HE 179/2018 erityisesti koskisi

ovat lupavapaita lippaita keräilleet militariakeräilijät.

Kyseinen esitys aiheuttaisi sellaisenaan Suomeen paljon lisää uhrittomia rikoksia.

Vaikka Suomessa ei ole mitenkään erityisen paljon tuliaseita
niin arvelen, että  esityksen mukaan kaikille sallituista esineistä
pääsääntöisesti kielletyiksi aseiden osiksi määriteltäviä

lippaita on Suomessa henkilöä kohti enemmän kuin missään muussa maassa.

Muun muassa Puolustusvoimat on myynyt noin 1,5-2 miljoonaa lipasta.

http://www.suomensotilas.fi/esitys-eun-asedirektiivin-taytantoonpanosta-suomessa-on-fiasko/

https://yle.fi/uutiset/3-10273106 (Tosin epämääräisen ampuma-aseen määritelmän

laajennuksen takia laittomien aseiden määrä on epämääräinen.)

 

Jos esitys menisi sellaisenaan läpi, niin laittomien aseiden määrä tulisi

entistäkin epämääräisemmäksi ja melkein kaikki suomalaiset

olisivat sen jälkeen tietyssä mielessä ampuma-aserikollisia.

Melkein jokaisesta kodista löytyy pulloja ja putkia, joilla on

mahdollista ampua ruutikaasunpaineen, nallimassan räjähdyspaineen

tai muun räjähdyspaineen avulla luoteja, hauleja tai muita
ammuksia taikka lamaannuttavia aineita. Esityksen mukaan

ampuma-aseen määritelmästä poistettaisiin kohdat "siten, että siitä

voi aiheutua vaaraa ihmiselle" ja "ilman erityistietoja ja -taitoja".

Käytännössä näin tiukasti lakia ei ole tarkoitettu sovellettavan

eikä jokseenkin varmasti tulla soveltamaankaan, mutta asia

aiheuttaa oikeusepävarmuutta.

 

 

Lausuntoja esityksestä löytyy sivulta https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_179+2018_asiantuntijalausunnot.aspx?fbclid=IwAR3M8BMHaRaaKDgJMszipo-bO_I2MNV44I7aj64_-q1hVVG4ynpkuKyNko0 .

 

 

Esitys rikkoisi rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta seuraavanlaisissa tapauksissa. Jos ns. latauslaitteen omistaja on hukannut sen erehdyksessä ennen lain voimaantuloa, niin hän ei välttämättä kykene luovuttamaan sitä kuuden kuukauden siirtymäaikana, vaikka se olisi edelleen hänen hallinnoimallaan alueella. Tällöin laki tekisi hänestä hallussapitorikollisen tekohetkellä laillisen laiminlyönnin perusteella. Käytännössä kaikki lippaita omistavat

eivät edes tiedä valmisteilla olevasta laista.

 

 

Asehistorian liiton lausunnossa on selitetty miten esitys rikkoisi omaisuuden suojaa. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2018-AK-227306.pdf 

 

Käytännössä jos asetuksessa sallittaisiin lippaiden toimintakelvottomiksi tekemiseen

sellaisia menetelmiä, jotka eivät niitä peruuttamattomasti vahingoittaisi, niin esitys ei rikkoisi

niiden osalta kovin paljon omaisuuden suojaa edellyttäen, että annetaan riittävästi aikaa sen

tekemiseen laillisesti.

HE 179/2018 esitykseen littyvät asetusluonnokset ovat sisäministeriön

mukaan lähetetty lausuntopyynnön mukana eräille tahoille. Itse en kuitenkaan ole niitä valitettavasti

päässyt lukemaan. En tiedä miksi niitä ei ole julkaistu.

Onko tarkoitus, että järjestöt saisivat niistä myönteisen kuvan ennen kuin yksityishekilöt ovat ne analysoineet?

Kyseinen lausuntopyyntö löytyy osoitteesta https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f74fd633-57f6-4514-be3f-701497b43040/9d769ed9-165e-4382-90bc-a2b652f1b731/LAUSUNTOPYYNTO_20190301113145.pdf?fbclid=IwAR03ZRrR6kGqp3WM_8rHXbNB6RoLFyHqtf_Tr8lDwTy6CAHAmPx2mwh4nJw .

 

Muistutan että esityksen sivulause ”ja joka ei sovi asennettavaksi keskisytytteiseen itselataavaan  kertatuliaseeseen tai lippaalliseen kertatuliaseeseen” mitätöisi ennen vuotta 1946 valmistettujen sarjatuliasemallien lippaita koskevan poikkeuksen.

Todistusaineistoksi siitä että on Suomi-konepistoolin, Lahti-Saloranta-pikakiväärin ja ns. Emma- pikakiväärin lippaita käyttäviä keskisytytteisiä itselataavia kertatuliaseita ja lippaallisia kertatuliaseita esitän seuraavat linkit.

https://www.thefirearmblog.com/blog/2013/10/23/degtyaryov-dp28-semi-auto-versions-sale/
http://www.oulunasepaja.fi/muutos21.jpg
https://www.rockislandauction.com/detail/2019/414/tnw-m31-suomi-semiautomatic-rifle
https://forums.gunboards.com/showthread.php?265231-20-Round-Mosin-Nagant-Fabrication-Plan-Review
https://www.sdsguns.com/products/rifles-wiselite-312-73243d8a-cc71-4892-a923-4d755956e04a

Siksi esityksen perusteluiden väitettä, ettei se luvanvaraistaisi kyseisiä lippaita voi pitää yksiselitteisesti vääränä.

Ehdotan siksi vanhojen sarjatuliaseiden lippaita koskevan poikkeuksen muokkaamista seuraavalla tavalla. Lisäykseni ovat lihavoituna ja poistettavaksi ehdottamani kohdat alleviivattuna.

”Edellä 2 momentissa tarkoitettuna aseen osana ei kuitenkaan pidetä latauslaitetta, joka on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946,  jos sitä hallussa pitävällä ei ole aseenkäsittelylupaa eikä aselupaa muuhun ampuma-aseeseen kuin kertatulitoimiseen haulikkoon tai kertatulitoimiseen pienoiskivääriin eikä laittomasti hallussa olevaa ampuma-asetta ja joka ei sovi asennettavaksi  keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai  lippaalliseen kertatuliaseeseen.”  (Asedirektiivi ei vaadi lippaiden hallussapidon säätämistä rikokseksi eikä laittomaksi. Se vaatii siitä ainoastaan B-luokan aseen luvan menettämisseuraamuksen. Lippaattomat haulikot ja lippaattomat pienoiskiväärit ovat C-luokan aseita. Aselaissa tarkoitetaan termillä "kertatuli" lippaatonta kertatulta eikä itselataavaa tai lippaallista kertatulta. Haulikoiden ja pienoiskiväärien luvilla ei myöskään saisi lainata kiväärejä, joissa voisi käyttää kyseisiä lippaita)

Puolustusvaliokunnassa on kiinnitetty huomiota siihen,
että normaalikapasiteettisten lippaiden hallussapito edellyttäisi esityksen

mukaan lupaa ampuma-aseeseen, jossa saisi käyttää sellaista ja että esitystä
voidaan pitää valiokunnan mielestä siltä osin erittäin ongelmallisena.
Sen lausunnossa hallintovaliokunnalle lukee lipaskysymyksestä seuraavasti.

"Puolustusvaliokunta pitää tärkeänä, että hallintovaliokunta mietinnössään arvioi, miten tämä kysymys on ratkaistavissa." 

Minulla on ehdotuksia kysymyksen ratkaisemiseksi.

Aikoinaan olen ollut sitä mieltä ja olen edelleenkin, että direktiivin
vaatima B-luokan aseen luvan menettämisseuraamus ns. latauslaitteen
hallussapidosta voitaisiin säätää ilman, että säädetään kyseisten
esineiden hallussapitoa rikokseksi tai edes laittomaksi kenellekään
ja että C-luokan aseet voitaisiin erotella siinä asiassa B-luokan
aseista. Myöskään kyseisiä esineitä ei mielestäni tarvitsisi määritellä aseiden osiksi.
Alustavia luonnoksiani ja ehdotuksiani sellaista ratkaisumallia
varten löytyy seuraavista osoitteista.
https://asepolitiikka.blogspot.com/2018/11/luonnos-laiksi-ampuma-aseiden.html
https://asepolitiikka.blogspot.com/2018/08/luonnos-laiksi-syottolaitteista.html
https://asepolitiikka.blogspot.com/2018/08/luonnos-ampuma-aseiden-tyypeista.html
https://asepolitiikka.blogspot.com/2018/08/luonnos-laiksi-aseiden-b-c-d.html

https://asepolitiikka.blogspot.com/2018/05/lipaslupa.html

Näyttää kuitenkin siltä, että lainvalmistelu lähti huonoon suuntaan,
koska se tehtiin aluksi salaisena virkamiestyönä.

Käytännössä jos suuria muutoksia esitykseen ei voida enää tehdä,
niin voisi ehkä kuitenkin parannella esitystä myöhemmillä.
muokkausehdotuksillani, joita löytyy mm. seuraavista osoitteista.
https://asepolitiikka.blogspot.com/2019/02/muokkausehdotuksiani-he-1792018.html
http://aarokustaanheimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269921-muokkausehdotuksia-he-1792018-aselakiesitykseen

Lausuntoni toukokuussa julkaistusta aselakiluonnoksesta pätee suurelta osin myös HE 179/2018 esitykseen.
Lausuntoni löytyy osoitteesta https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f74fd633-57f6-4514-be3f-701497b43040/38e2df38-f6c4-43cb-9243-304e28825f62/LAUSUNTO_20180604131211.pdf .

Seuraavana linkit kahteen samanaikaisesti kuvaamaani videoon, joissa mainitsen "1946 poikkeuksen" mitätöivän sivulauseen.
https://www.youtube.com/watch?v=TyWVMDFi1vI
https://www.youtube.com/watch?v=yvNIn6a06u0

Tämänhetkinen arvioni on, että esitys olisi parasta hylätä.
En kuitenkaan tiedä onko esitykseen tullut tai tulossa muutoksia,
jotka tekisivät siitä kohtuullisen vähän harmeja aiheuttavan enkä

myöskään tiedä sitä varten tarkoitettujen asetusluonnosten sisällöstä.

Tšekin kanne uutta tuliasedirektiiviä vastaan on edelleen käsiteltävänä.

Siksi asedirektiiviä ei olisi mielestäni hyvä toteuttaa ainakaan peruuttamatonta

vahinkoa aiheuttavalla lainsäädännöllä. Lisää tietoa kyseisestä kanteesta

löytyy seuraavasta osoitteesta. https://www.facebook.com/FirearmsUnitedFinland/posts/1274281312738330?__xts__%5B0%5D=68.ARDXDEOCjb0pPIpFp3SGNWS0JoBeIEn1yz7OLkm-cTjqf9IEfa9qULR-98ysKXs4-CX1aVVyIarAyCi64JdVY2gMRBapG3Unsjbjl0fr8HEPcqxCN6KgDI25f3fUbgK0NAr2ctmHil2bHOsmnx2M1W3ni08OLMlOkqhQzjWZ3pKWEt4mVfSSGvI_XYXwIDevZHav22H9h40YE0kNkWFjsuUyk4QLex8gvDVeUVzb_PNdHsuPArKalS9UgR8eDD7XFrL0mVnhU6qyaYsLr8QWErhHNm7Y9GYl3G_Kr5Dtdm5Lg1dLkXSk4YNIuxRw-QcNDavHYOugM5vMOUtNgAz7CYt2Zg&__tn__=-R

 

Tämä viesti löytyy julkaistuna osoitteesta http://aarokustaanheimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/270711-avoin-sahkopostiviesti-kaakkois-suomen-vaalipiirin-kansanedustajille .

 

Lisää tietoa tästä aiheesta löytyy mm. seuraavista osoitteista.

https://www.facebook.com/FirearmsUnitedFinland/

https://www.facebook.com/asepolitiikka/

https://asepolitiikka.blogspot.com/

http://forum.eralle.net/viewforum.php?f=19

 http://aarokustaanheimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

https://sahs.fi/yhdistys/puheenjohtajan-palsta/

https://ylilauta.org/sekalainen/89135818

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/201805312200965218


Ystävällisin terveisin ja hyvää kevättalven jatkoa,

Aaro Kustaanheimo

 

Lippaiden keräilijä Mikkelissä

 

+358468436279

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset