AaroKustaanheimo

Muokkausehdotuksia HE 179/2018 aselakiesitykseen

Muokkausehdotuksiani HE 179/2018 esitystä varten


Lisäykset ovat lihavoituna, poistettavaksi ehdottamani kohdat alleviivattuna ja kommenttini kursivoituna.

 

Tätä kirjoitusta on muokattu viimeksi 14.3.2019.

 

Ehdotan seuraavan lauseen kopioimista ja liittämistä esityksen perusteluista itse lakitekstiin. ”Latauslaitteeksi ei katsota patruunavyötä, jos siihen ei kuulu syöttölaitetta tai -koneistoa tai muuta laitetta, jonka avulla patruunat syötetään ampuma-aseeseen.”

 

Ehdotan seuraavanlaista lisäystä, jotta sivulause ”ja joka ei sovi asennettavaksi keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai lippaalliseen kertatuliaseeseen” ei mitätöisi niin sanottua 1946-poikkeusta. ”Sarjatuliasemallin jonka valmistus on aloitettu ennen vuotta 1946 latauslaitteen ei katsota sopivan keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai lippaalliseen kertatuliaseeseen, jos sitä hallussa pitävällä ei ole hallussa sellaista asetta johon se sopisi asennettavaksi ja sellaiset aseet ovat harvinaisia.”
 

Jos Lars-Christian Schaumanin tulkinta direktiivin vaatimasta B luokan aseen luvan menettämisseuraamuksesta on väärä ja Elina Rantakokon tulkinta siitä oikea, niin poikkeus isojen lippaiden luvanvaraisuuteen olla joku seuraavanlaisista.

 

"Luvanvaraista ei ole aseen osaksi katsottavan latauslaitteen hallussapito, jos se on hankittu ennen tämän lain voimaantuloa eikä sitä hallussa pitävällä ole hallussa ampuma-asetta, johon se sopisi asennettavaksi eikä lupaa muuhun ampuma-aseeseen kuin kertatulitoimiseen haulikkoon, kertatulitoimiseen kivääriin tai kertatulitoimiseen pienoiskivääriin." (Melkein kaikki lippaattomat kertatulitoimiset haulikot, kiväärit ja pienoiskiväärit ovat C luokan aseita. Aselaissa termillä "kertatuli" tarkoitetaan lippaatonta kertatulta eikä itselataavaa tai lippaallisista kertatulta.)

 

Jos ongelmaksi katsotaan se, että kiväärin luvalla voisi lainata kiväärejä, joihin kyseiset

lippaat sopisivat, niin poikkeus voisi olla seuraavanlainen.

"Luvanvaraista ei ole aseen osaksi katsottavan latauslaitteen hallussapito, jos se on hankittu ennen tämän lain voimaantuloa eikä sitä hallussa pitävällä ole hallussa ampuma-asetta, johon se sopisi asennettavaksi eikä lupaa muuhun ampuma-aseeseen kuin kertatulitoimiseen haulikkoon tai kertatulitoimiseen pienoiskivääriin." (Haulikoiden ja pienoiskiväärien patruunoita ei katsottaisi keskisytytteisiksi, jolloin niitä eivät koskisi lipasrajoitukset)

 

Jos ongelmana on se, että melkein kaikilla C luokan aseiden luvilla saa Suomessa lainata joitakin B luokan aseita, niin poikkeus voisi olla seuraavanlainen.

"Luvanvaraista ei ole aseen osaksi katsottavan latauslaitteen hallussapito, jos se on hankittu ennen tämän lain voimaantuloa eikä sitä hallussa pitävällä ole aselupaa, aseenkäsittelylupaa eikä laittomasti hallussa olevaa ampuma-asetta."

 Seuraavanlaisilla lisäyksillä saataisiin ”1946 poikkeus” toimimaan, niin kuin on kerrottu. 
”Edellä 2 momentissa tarkoitettuna aseen osana ei kuitenkaan pidetä latauslaitetta, joka on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946 ja joka ei sovi asennettavaksi sitä hallussa pitävän hallussa olevaan keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai sitä hallussa pitävän hallussa olevaan keskisytytteiseen lippaalliseen kertatuliaseeseen.”

Ehdotan sanojen "pysyvästi" poistamista seuraavasta kohdasta. Silloin voitaisiin asetuksessa katsoa, että lipas, jonka  toiminta olisi estetty purkamalla, ei olisi luvanvarainen.  Lisäyksillä tehtäisiin mahdolliseksi yleisten ampuma-aseiden  lippaiden käyttäminen ilman erityisen vaarallisen aseen lupaa.  Tällöin ei tarvitsisi ostaa uusia lippaita vanhojen tilalle eikä puututtaisi niin paljon omaisuuden suojaan.
”Aseen osana ei kuitenkaan pidetä latauslaitteeksi valmistettua esinettä,  jonka toiminta on pysyvästi estetty tai jonka kapasiteetti on rajoitettu edellä 2 momentissa mainitut rajat alittavaksi. Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa  on annettava tarkempia säännöksiä siitä, millä edellytyksillä latauslaitteen toiminta on  katsottava pysyvästi estetyksi tai kapasiteetti rajoitetuksi. Asetuksessa on sallittava sellaisia menetelmiä, jotka eivät peruuttamattomasti
tuhoa latauslaitteiden informaatiosisältöä ja historiallista arvoa ja jotka eivät ole kohtuuttoman kalliita eivätkä työläitä. Asetukset kyseisten esineiden kapasiteetin rajoittamisesta ja toimintakelvottomaksi tekemisestä on annettava niin aikaisin, että esineiden omistajilla on riittävästi aikaa kyseisten toimenpiteiden suorittamiseen laillisesti."
 Tällaiset lisäykset parantaisivat lippaiden omistajien oikeusturvaa ja takaisivat mahdollisuuden ns. latauslaitteiden historiallisen arvon säilyttämiseen.

Ehdotan seuraavanlaista lisäystä aseiden osia koskevaan lukuun." Latauslaite katsotaan lyhyen aseen latauslaitteeksi, jos sitä hallussa pitävällä  ei ole hallussa ampuma-asetta, johon se sopisi asennettavaksi ja myös, jos sitä hallussa pitävällä on laillisesti hallussa lyhyt ampuma-ase, johon se sopii asennettavaksi eikä se ole asennettuna pitkään aseeseen. " Melkein kaikkia ns. latauslaitteita on mahdollista käyttää sekä pitkissä että lyhyissä ampuma-aseissa. Tällainen lisäys selventäisi lakia vähemmän tulkinnanvaraiseen suuntaan 11-20 patruunan lippaiden omistajien eduksi."

Ehdotan siihen myös seuraavanlaista lisäystäLatauslaitteen kapasiteetti mitataan suurimmilla siihen sopivilla patruunoilla, jos sitä hallussa pitävällä ei ole ampuma-asetta, johon se sopisi asennettavaksi. Jos sitä hallussa pitävällä on aselupa ampuma-aseeseen, johon se sopii asennettavaksi, sen kapasiteetti mitataan suurimmilla kyseiseen latauslaitteeseen sopivilla patruunoilla, jotka sopivat johonkin hänen laillisesti hallussa pitämäänsä ampuma-aseeseen. Jos se on asennettuna ampuma-aseeseen, sen kapasiteetti mitataan kyseiseen aseeseen sopivilla patruunoilla. Jos sitä hallussa pitävällä on laittomasti hallussa ampuma-ase, johon se sopii asennettavaksi, mutta ei aselupaa aseeseen, johon se sopisi asennettavaksi, sen kapasiteetti mitataan kyseiseen laittomasti hallussa pidettyyn ampuma-aseeseen sopivilla patruunoilla.” Esimerkiksi samoihin lippaisiin, joihin sopii 30 223 Remington patruunaa saattaa
sopia vain alle 11 .458 SOCOM patruuna. Siksi tällainen lisäys selventäisi lakia lippaiden omistajien eduksi.
Ehdotan kohtien ”yhden käden otteella ammuttavaksi suunniteltua ja valmistettua”  poistamista, koska pistooleilla ja revolvereilla usein ammutaan kahden käden  otteella ja ne on myös usein muotoiltu sitäkin varten.
”4) pistoolilla yhden käden otteella ammuttavaksi suunniteltua ja valmistettua   lyhyttä ampuma-asetta, jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä patruunaa; 5) pienoispistoolilla pistoolia, jossa käytetään reunasytytteistä enintään  .22 kaliiperista patruunaa; 6) revolverilla yhden käden otteella ammuttavaksi suunniteltua ja valmistettua  lyhyttä ampuma-asetta, jossa on pyörivä patruunarulla ja jossa käytetään  keski- tai reunasytytteistä patruunaa; 7) pienoisrevolverilla revolveria, jossa on pyörivä patruunarulla ja jossa  käytetään reunasytytteistä enintään .22 kaliiperista patruunaa;”
Ehdotan seuraavan kohdan erityisen vaarallisten aseiden luettelosta poistamista,  koska pistoolit on usein suunniteltu kahden käden otteella ammuttaviksi eikä  asedirektiivi käsitykseni mukaan vaadi tätä.
”6) lyhyt itselataava kertatuliase, joka on kahdella kädellä olkapäätä vasten  tuettavaksi taikka muutoin kahden käden otteella ammuttavaksi suunniteltu ja  valmistettu."
Firearms United – Finlandin mukaan Slovakia, Italia, Tsekki ja Malta ovat kategorisoineet aseet pitkiin ja lyhyihin aseisiin. Lyhyitä ovat sellaiset aseet, joiden kokonaispituus on alle 600 mm ja piipun pituus 300 mm piippu - oli niissä perä tai ei.

Ehdotan seuraavanlaista poikkeusta ns. latauslaitteiden hallussapidon luvanvaraisuuteen. ”Luvanvaraista ei ole aseen osaksi  katsotun latauslaitteen hallussapito, jos se on hankittu ennen tämän lain voimaantuloa eikä sen omistajalla ole hallussa keskisytytteistä ampuma-asetta, johon se sopisi asennettavaksi.”
Vaihtoehtoisesti ehdotan seuraavanlaista lisäystä.Aseen osaksi 3 §:n 2 momentissa katsotun latauslaitteen hallussapito ei ole  luvanvaraista, mutta jos se on toimintakuntoinen ja sitä hallussa pitävällä henkilöllä ei ole erityisen vaarallisen aseen lupaa ja hänellä huomataan olevan aselupa sellaiseen keskisytytteiseen itselataavaan  kertatuliaseeseen tai keskisytytteiseen lippaalliseen kertatuliaseeseen, johon kyseinen  latauslaite sopii, on kyseisen aseen lupa peruutettava.” Ampuma-asedirektiivi ei vaadi lippaiden hallussapidon luvanvaraisuutta,  mutta se vaatii kuitenkin poikkeusluvan kapasiteettirajat ylittävien lippaiden  ja itselataavan ampuma-aseen yhdistelmään. Lars-Christian Schaumanin mukaan  direktiivin vaatima B luokan aseen luvan menettämisseuraamus ns. latauslaitteen  hallussapidosta koskisi vain sitä asetta, johon hallussa havaittu  ns. latauslaite sopii. https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f74fd633-57f6-4514-be3f-701497b430.... Sellaista tulkintaa kannattaisi mielestäni soveltaa Suomessa, jos ei muualta tule ennakkotapauksia, joiden mukaan asia olisi toisin. Tällöin monien lippaiden omistajien ei tarvitsisi luovuttaa lippaitaan, mikä vähentäisi omaisuuden suojaan puuttumista. Käytännössä poikkeus lippaiden luvanvaraisuuteen voisi olla seuraavanlainen lisäys poikkeuksiin luvanvaraisuudesta. ”12) aseen osaksi 3 §:n 2 momentissa luokitellun latauslaitteen hallussapito, jos se on hankittu ennen tämän lain voimaantuloa ja se ei sovi asennettavaksi sitä hallussa pitävän hallussa olevaan keskisytytteiseen ampuma-aseeseen.” Vaihtoehtoisesti se voisi olla vain seuraavanlainen.12) aseen osaksi tässä laissa katsotun latauslaitteen hallussapito, jos se ei sovi asennettavaksi sitä hallussa pitävän hallussa olevaan ampuma-aseeseen.”

Seuraavana on Firearms United – Finlandin sivuilla ollut muunnosehdotus.
”Edellä 6 §:n 2 momentin 4—7 ja 12 kohdassa tarkoitetun ja 7 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla itselataavalla kertatulella toimivan ampuma-aseen hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttavat luvat, hyväksynnät ja aseenkäsittelylupa  on peruutettava, jos henkilöllä on hallussaan 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu  toimintakuntoinen latauslaite ja ampuma-ase johon se sopii, ilman sen hallussapitoon  oikeuttavaa lupaa.” Tällöin ne lippaita omistavat aselupien haltijat, jotka eivät saisi poikkeuslupaa voisivat purkaa lippaansa edellyttäen, että pelkästään purkamalla toimintakelvottomiksi tehdyt lippaat määritellään lupavapaiksi, jolloin heidän oikeuttaan omaisuuteen ei loukattaisi niin paljon.

Seuraavana on siirtymäsäädöksiin ehdottamani lisäys.
”Luvan hakemisen sijasta henkilö voi kuuden kuukauden viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta luovuttaa 9 §:n 4—6 kohdassa tarkoitetun ampuma-aseen tai sen osan sille, jolla on ampuma-aselain nojalla oikeus kyseisen ampuma-aseen tai sen osan hankkimiseen tai luovuttaa ampuma-aseen tai aseen osan valtiolle, jolloin ampuma-ase tai aseen osa siirtyy korvauksetta valtion omistukseen tai muuntaa tässä laissa aseen osaksi katsotun latauslaitteen sellaiseksi, että sitä ei katsota aseen osaksi.”
Tällöin lippaiden omistaja voisi muuntaa lippaansa toimintakelvottomiksi tai ehkä pienikapasiteettisiksi,  jolloin hänen oikeuttaan omaisuuteen ei loukattaisi niin  paljon. Asia tosin riippuu siitä minkälaisia muutoksia ns. latauslaitteiden toimintakelvottomaksi tekemiseen vaadittaisiin asetuksessa. Viiden vuoden siirtymäaika olisi kohtuullisempi kuin kuuden kuukauden. Pidemmän siirtymäajan aikana voitaisiin lakia parannella tai jos Tšekin kanne menee läpi niin muutokset voitaisiin kumota.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän vauhtivaunu kuva
Antti Karttunen

Laitoin tämän Kai Mykkäselle;

"Katso linkin video ja käske muuttamaan järjetöntä lakiehdotusta.

https://www.youtube.com/watch?v=MCSySuemiHU

Lippailla tai niiden sisältämällä patruunamäärällä ei ole merkitystä
niinsanottuun yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen. HE 179/2018
aiheuttaa todennäköisesti samanlaisen yleisen lain kunnioittamuuden
mitä tapahtui 1919- kieltolain säåtämisen jälkeen. Ihmiset eivät vaan
ymmärtäneet uuttta lakia ja jättivät noudattamatta sitä.

Sinulla on nyt mahdollisuus olla muuttamatta jo toimivaa ja hyvää
lakia. EU.n suuntaan voidaan todeta, ettei ehditty niinkun muutkin
jäsenvaltiot on tehneet ja Tsekin tasavalta vie ilmeisesti
ampuma-asedirektiivin Unionin Oikeuteen.

T: Antti Karttunen, Perussuomalainen puolue

"

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset