AaroKustaanheimo

Avoin sähköpostiviesti Perustuslakivaliokunnan jäsenille

Arvoisat Perustuslakivaliokunnan jäsenet,

Puolustusvaliokunnan lausunnossa on todettu HE 179/2018 esityksestä niin sanottujen pitkien lippaiden hallussapidon osalta seuraavasti. "Esitystä voidaan valiokunnan mielestä pitää tältä osin erittäin ongelmallisena, koska lippaita on Suomessa yksityishenkilöiden hallussa paljon, eikä niitä ole rekisteröity poliisin sähköiseen lupajärjestelmään siitä syystä, ettei niitä tällä hetkellä koske lupa-, ilmoitus- eikä merkintämenettely.”

Lausunto löytyy osoitteesta https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/PuVL_19+2018.aspx

Esitys rikkoisi rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta seuraavanlaisissa tapauksissa. Jos ns. latauslaitteen omistaja on hukannut sen erehdyksessä ennen lain voimaantuloa, niin hän ei välttämättä kykene luovuttamaan sitä kuuden kuukauden siirtymäaikana, vaikka se olisi edelleen hänen hallinnoimallaan alueella. Tällöin laki tekisi hänestä hallussapitorikollisen tekohetkellä laillisen laiminlyönnin perusteella. Käytännössä kaikki lippaita omistavat eivät edes tiedä valmisteilla olevasta laista.

Muistutan että esityksen sivulause ”ja joka ei sovi asennettavaksi keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai lippaalliseen kertatuliaseeseen” mitätöisi ennen vuotta 1946 valmistettujen sarjatuliasemallien lippaita koskevan poikkeuksen.

Todistusaineistoksi siitä että on Suomi-konepistoolin, Lahti-Saloranta pikakiväärin ja ns. Emma pikakiväärin lippaita käyttäviä keskisytytteisiä itselataavia kertatuliaseita ja lippaallisia kertatuliaseita esitän seuraavat linkit.

https://www.thefirearmblog.com/blog/2013/10/23/degtyaryov-dp28-semi-auto... https://www.tnwfirearms.com/product-p/m31s-cplt-0009-bkxx-stxx.html

http://www.oulunasepaja.fi/muutos21.jpg

https://www.rockislandauction.com/detail/2019/414/tnw-m31-suomi-semiauto... https://forums.gunboards.com/showthread.php?265231-20-Round-Mosin-Nagant... https://www.sdsguns.com/products/rifles-wiselite-312-73243d8a-cc71-4892-...

Seuraavaa perustelujen väitettä voi siksi pitää yksiselitteisesti vääränä. "Momentin mukaan aseen osan määritelmän ulkopuolelle jäisivät kuitenkin Suomi konepistoolien ja niin sanotun Emma pikakiväärin ja Lahti-Saloranta pikakiväärin latauslaitteet. Tällä turvattaisiin mahdollisuus edelleen pitää koriste-esineinä hallussa edellä mainittuja latauslaitteita."

Vaikka jonkun tietyn sarjatuliasemallin lippaita käyttävää vain kertatulta ampuvaa asetta ei vielä olisi, niin sellainen olisi mahdollista valmistaa.

Tässä viestissä on muutosehdotus "1946 poikkeuksen" korjaamista varten.

Mielestäni paras lukemani lausunto HE 179/2018 esityksestä on Asehistorian liiton lausunto Puolustusvaliokunnalle. Se löytyy osoitteesta http://asehistorianliitto.fi/tiedotteet/120-ahl-lausunto-puolustusvaliokuntaan-28-11-2018 .

Siinä on selitetty miten HE 179/2018 rikkoisi omaisuuden suojaa.

Koska ampuma-aseiden lippaat ovat olleet aina ennenkin ja myöskin nyt lupavapaita, niin niitä on laillisesti hallussa monilla sellaisillakin henkilöillä, joilla ei ole asekeräilijähyväksyntää tai edes aselupia. Esimerkiksi deaktivoitujen sarjatuliaseiden omistajilla on yleensä hallussa myös toimivia sarjatuliaseisiin tarkoitettuja lippaita.

Esityksen perusteluissa lukee ”Useissa lausunnoissa esitettiin perusteettomaksi lippaan luokittelu aseen osaksi sekä katsottiin lippaiden ja latauslaitteiden hallussapidon kieltäminen ja niiden lunastaminen korvauksetta omaisuuden suojan vastaisena ja taannehtivana sääntelynä. Jatkovalmistelussa on katsottu, että lippaan luokittelu aseen osaksi selkeyttää sääntelyä ja lisää oikeusvarmuutta. Lippaat merkittäisiin jatkossa poliisin asetietojärjestelmään, joten ne pystyttäisiin jäljittämään.”

Käsitystä että lippaan luokittelu aseen osaksi selkeyttäisi sääntelyä ja lisäisi oikeusvarmuutta voidaan kuitenkin pitää  vääränä mm. siksi, että olisi epäselvää mitkä 11-20 patruunan lippaat katsottaisiin aseiden osiksi. On esimerkiksi valmistettu Glock pistoolin lippaita käyttäviä pitkiä aseita. On olemassa AK-47 ja AR-15 kiväärien lippaita käyttäviä pistooleita. Monista konepistoolimalleista on valmistettu sekä lyhyitä että pitkiä itselataava kertatulitoimisia muunnoksia. G3:n lippaita käyttäviä lyhyitä aseita on myös olemassa. Esityksen mukaan  lyhyiden aseiden yli 20 patruunan lippaat olisivat aseiden osia ja pitkien aseiden lippaat jos niiden kapasiteetti on yli 10 patruunaa.

Vaikka jonkun tietyn kiväärimallin ns. latauslaitteita käyttävää pistoolia tai pistoolimallin ns. latauslaitteita käyttävää kivääriä ei vielä olisi, niin sellaisia olisi mahdollista valmistaa.

Myöskin esimerkiksi 30 223 Remington patruunaa vetävä lipas saattaa vetää alle 11  .458 SOCOM patruunaa.

Suomen poliisin asetietojärjestelmä on osoittautunut huonosti toimivaksi.

Esityksen perusteluissa väitetään seuraavasti. "Modernien sarjatuliaseiden latauslaitteiden määrittely aseen osaksi on tarpeen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Näiden lippaiden hallussapito muilla kuin sarjatuliaseen hallussapitoon luvan omaavilla henkilöillä on siviilikäytössä tarpeetonta. Näitä lippaita ei ole poliisin tietojen mukaan suuria määriä Suomessa."  Todellisuudessa poliisilla ei ole käytännössä minkäänlaista tietoa niiden määrästä. Ne eivät myöskään Suomessa vaaranna yleistä  turvallisuutta. Myöskin käsitteestä "yleinen järjestys ja turvallisuus" olisi mielestäni syytä luopua ja käsittää yleinen järjestys ja yleinen turvallisuus eri asioiksi. Pelkkä yleinen järjestys ei ole mielestäni niin tärkeää, että siksi olisi hyväksyttävää säätää esineiden hallussapitoja rikoksiksi. Vaikka joitakin esineitä ei välttämättä tarvitsisi elämiseen, niin niitä saattaa olla hankittuna, koska ne sattuvat kiinnostamaan.

Aikaisemman HE 106/2009 hyväksymisen seurauksena on käyty rikosoikeudenkäyntejä siitä mitkä starttipistoolit ovat luvanvaraisia ampuma-aseita. Jos HE 179/2018 hyväksytään sellaisenaan, niin tultaisiin todennäköisesti käymään oikeutta siitä, mitkä ns. latauslaitteet olisivat aseiden osia.

Suomen Asehistoriallisen Seuran lausunnot Puolustusvaliokunnalle ja Hallintovaliokunnalle löytyvät osoitteista http://suomenasehistoriallinenseura.fi/uploads/uutiset/281118%20LAUSUNTO%20asedirektiivi%20SAHS.pdf http://suomenasehistoriallinenseura.fi/uploads/uutiset/HE%20179%202018%20vp%202018_12_11_SAHS%20aselakilausunto-1.pdf .

HE 179/2018 esitystä varten ei ole julkaistu edes alustavia asetusluonnoksia. Siksi ei voi tietää miten paljon esitys loukkaisi lippaiden omistajien omaisuuden suojaa, koska asetuksella säädettäisiin siitä miten lippaita saisi tehdä toimintakelvottomiksi. Käytännössä jos asetuksessa sallittaisiin sellaiset menetelmät, jotka eivät kyseisiä esineitä peruuttamattomasti turmelisi, niin esitys ei silloin rikkoisi kovin paljon omaisuuden suojaa lippaiden osalta edellyttäen, että annetaan riittävästi aikaa toimintakelvottomiksi tekemiseen laillisesti. Esityksen siirtymäsäädöksissä ei selvästi lue mahdollisuutta muuntaa kyseiset esineet toimintakelvottomiksi siirtymäajan aikana.

Yhtenä HE 179/2018 tarkoituksena näyttää olevan Poliisihallituksen vallan lisääminen. Vallan kolmijako-opin mukaan poliisilla kuuluisi olla vain toimeenpanovaltaa, mutta Suomessa on annettu Poliisihallitukselle erivapaus osallistua mm. kyseisen lakiesityksen valmisteluun.

Jos kaasuaseen määritelmä "kaasuaseella ampuma-asetta, jossa käytetään kaasupatruunaa ja jolla ei voida ampua muita patruunoita;" pidetään ennallaan ja paukkupatruunat määritellään patruunoiksi ja jos paukkupatruunoiden laukaisu katsotaan ampumiseksi, niin kaasuaseita ei olisi, koska kaasupistooleilla voi laukaista paukkupatruunoita.

Muutosehdotuksiani HE 179/2018 esitykseen

Lisäykset ovat lihavoituna, poistettavaksi ehdottamani kohdat alleviivattuna ja kommenttini kursivoituna.

Seuraavanlaisilla lisäyksillä saataisiin ”1946 poikkeus” toimimaan, niin kuin on kerrottu.”            

Edellä 2 momentissa tarkoitettuna aseen osana ei kuitenkaan pidetä latauslaitetta, joka on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946 ja joka ei sovi asennettavaksi sitä hallussa pitävän hallussa olevaan keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai sitä hallussa pitävän hallussa olevaan keskisytytteiseen lippaalliseen kertatuliaseeseen. 

”Ehdotan sanojen "pysyvästi" poistamista seuraavasta kohdasta. Silloin voitaisiin asetuksessa katsoa, että lipas, jonka  toiminta olisi estetty purkamalla, ei olisi luvanvarainen.  Lisäyksillä tehtäisiin mahdolliseksi yleisten ampuma-aseiden  lippaiden käyttäminen ilman erityisen vaarallisen aseen lupaa.  Tällöin ei tarvitsisi ostaa uusia lippaita vanhojen tilalle eikä puututtaisi niin paljon omaisuuden suojaan.” 

Aseen osana ei kuitenkaan pidetä latauslaitteeksi valmistettua esinettä,  jonka toiminta on pysyvästi estetty tai jonka kapasiteetti on rajoitettu edellä 2 momentissa mainitut rajat alittavaksi. Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa  tarkempia säännöksiä siitä, millä edellytyksillä latauslaitteen toiminta on  katsottava pysyvästi estetyksi tai kapasiteetti rajoitetuksi.

"Ehdotan seuraavanlaista lisäystä aseiden osia koskevaan lukuun." Latauslaite katsotaan lyhyen aseen latauslaitteeksi, jos sitä hallussa pitävällä  ei ole hallussa ampuma-asetta, johon se sopisi asennettavaksi ja myös, jos sitä hallussa pitävällä on laillisesti hallussa lyhyt ampuma-ase, johon se sopii asennettavaksi eikä se ole asennettuna pitkään aseeseen.  "Melkein kaikkia ns. latauslaitteita on mahdollista käyttää sekä pitkissä että lyhyissä ampuma-aseissa. Tällainen lisäys selventäisi lakia vähemmän tulkinnanvaraiseen suuntaan 11-20 patruunan lippaiden omistajien eduksi."

"Ehdotan siihen myös seuraavanlaista lisäystä" Latauslaitteen kapasiteetti mitataan suurimmilla siihen sopivilla patruunoilla, jos sitä hallussa pitävällä ei ole ampuma-asetta, johon se sopisi asennettavaksi. Jos sitä hallussa pitävällä on aselupa ampuma-aseeseen, johon se sopii asennettavaksi, sen kapasiteetti mitataan suurimmilla kyseiseen latauslaitteeseen sopivilla patruunoilla, jotka sopivat johonkin hänen laillisesti hallussa pitämäänsä ampuma-aseeseen. Jos se on asennettuna ampuma-aseeseen, sen kapasiteetti mitataan kyseiseen aseeseen sopivilla patruunoilla. Jos sitä hallussa pitävällä on laittomasti hallussa ampuma-ase, johon se sopii asennettavaksi, mutta ei aselupaa aseeseen, johon se sopisi asennettavaksi, sen kapasiteetti mitataan kyseiseen laittomasti hallussa pidettyyn ampuma-aseeseen sopivilla patruunoilla.

Ehdotan kohtien ”yhden käden otteella ammuttavaksi suunniteltua ja valmistettua”  poistamista, koska pistooleilla ja revolvereilla usein ammutaan kahden käden  otteella ja ne on myös usein muotoiltu sitäkin varten.”

4) pistoolilla yhden käden otteella ammuttavaksi suunniteltua ja valmistettua   lyhyttä ampuma-asetta, jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä patruunaa; 5) pienoispistoolilla pistoolia, jossa käytetään reunasytytteistä enintään  .22 kaliiperista patruunaa; 6) revolverilla yhden käden otteella ammuttavaksi suunniteltua ja valmistettua  lyhyttä ampuma-asetta, jossa on pyörivä patruunarulla ja jossa käytetään  keski- tai reunasytytteistä patruunaa; 7) pienoisrevolverilla revolveria, jossa on pyörivä patruunarulla ja jossa  käytetään reunasytytteistä enintään .22 kaliiperista patruunaa;

Ehdotan seuraavan kohdan erityisen vaarallisten aseiden luettelosta poistamista,  koska pistoolit on usein suunniteltu kahden käden otteella ammuttaviksi eikä  asedirektiivi käsitykseni mukaan vaadi tätä.”

6) lyhyt itselataava kertatuliase, joka on kahdella kädellä olkapäätä vasten  tuettavaksi taikka muutoin kahden käden otteella ammuttavaksi suunniteltu ja  valmistettu.

Ehdotan seuraavanlaista poikkeusta ns. latauslaitteiden hallussapidon luvanvaraisuuteen." Luvanvaraista ei ole aseen osaksi  katsotun latauslaitteen hallussapito, jos se on hankittu ennen tämän lain voimaantuloa eikä sen omistajalla ole hallussa keskisytytteistä ampuma-asetta, johon se sopisi asennettavaksi.

"Vaihtoehtoisesti ehdotan seuraavanlaista lisäystä." Aseen osaksi 3 §:n 2 momentissa katsotun latauslaitteen hallussapito ei ole  luvanvaraista, mutta jos se on toimintakuntoinen ja sitä hallussa pitävällä henkilöllä ei ole erityisen vaarallisen aseen lupaa ja hänellä huomataan olevan aselupa sellaiseen keskisytytteiseen itselataavaan  kertatuliaseeseen tai keskisytytteiseen lippaalliseen kertatuliaseeseen, johon kyseinen  latauslaite sopii, on kyseisen aseen lupa peruutettava. "Ampuma-asedirektiivi ei vaadi lippaiden hallussapidon luvanvaraisuutta,  mutta se vaatii kuitenkin poikkeusluvan kapasiteettirajat ylittävien lippaiden  ja itselataavan ampuma-aseen yhdistelmään. Lars-Christian Schaumanin mukaan  direktiivin vaatima B luokan aseen luvan menettämisseuraamus ns. latauslaitteen  hallussapidosta koskisi vain sitä asetta, johon hallussa havaittu  ns. latauslaite sopii. https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f74fd633-57f6-4514-be3f-701497b430.... Tällöin monien lippaiden omistajien ei tarvitsisi luovuttaa lippaitaan, mikä vähentäisi omaisuuden suojaan puuttumista. Käytännössä poikkeus lippaiden luvanvaraisuuteen voisi olla seuraavanlainen lisäys poikkeuksiin luvanvaraisuudesta." 12) aseen osaksi 3 §:n 2 momentissa luokitellun latauslaitteen hallussapito, jos se on hankittu ennen tämän lain voimaantuloa ja se ei sovi asennettavaksi sitä hallussa pitävän hallussa olevaan keskisytytteiseen ampuma-aseeseen. Vaihtoehtoisesti se voisi olla vain seuraavanlainen. 12) aseen osaksi tässä laissa katsotun latauslaitteen hallussapito, jos se ei sovi asennettavaksi sitä hallussa pitävän hallussa olevaan ampuma-aseeseen.

 

Seuraavan on Firearms United – Finlandin sivuilla ollut muutosehdotus.”

Edellä 6 §:n 2 momentin 4—7 ja 12 kohdassa tarkoitetun ja 7 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla itselataavalla kertatulella toimivan ampuma-aseen hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttavat luvat, hyväksynnät ja aseenkäsittelylupa  on peruutettava, jos henkilöllä on hallussaan 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu  toimintakuntoinen latauslaite ja ampuma-ase johon se sopii, ilman sen hallussapitoon  oikeuttavaa lupaa. ”Tällöin ne lippaita omistavat aselupien haltijat, jotka eivät saisi poikkeuslupaa voisivat purkaa lippaansa edellyttäen, että pelkästään purkamalla toimintakelvottomiksi tehdyt lippaat määritellään lupavapaiksi, jolloin heidän oikeuttaan omaisuuteen ei loukattaisi niin paljon

Seuraavana on siirtymäsäädöksiin ehdottamani lisäys”

Luvan hakemisen sijasta henkilö voi kuuden kuukauden viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta luovuttaa 9 §:n 4—6 kohdassa tarkoitetun ampuma-aseen tai sen osan sille, jolla on ampuma-aselain nojalla oikeus kyseisen ampuma-aseen tai sen osan hankkimiseen tai luovuttaa ampuma-aseen tai aseen osan valtiolle, jolloin ampuma-ase tai aseen osa siirtyy korvauksetta valtion omistukseen tai muuntaa tässä laissa aseen osaksi katsotun latauslaitteen sellaiseksi, että sitä ei katsota aseen osaksi.

”Tällöin lippaiden omistaja voisi muuntaa lippaansa toimintakelvottomiksi tai ehkä pienikapasiteettisiksi,  jolloin hänen oikeuttaan omaisuuteen ei loukattaisi niin  paljon. Asia tosin riippuu siitä minkälaisia muutoksia ns. latauslaitteiden toimintakelvottomaksi tekemiseen vaadittaisiin asetuksessa. Viiden vuoden siirtymäaika olisi kohtuullisempi kuin kuuden kuukauden. Pidemmän siirtymäajan aikana voitaisiin lakia parannella tai jos Tšekin kanne menee läpi niin muutokset voitaisiin kumota.”

Asedirektiivissä lukee lippaiden hallussapidon osalta ainoastaan seuraavasti.

"Jäsenvaltioiden on varmistettava, että B luokkaan kuuluvan ampuma-aseen
hankinta- ja hallussapitolupa peruutetaan, jos havaitaan, että henkilöllä,
jolle mainittu lupa on myönnetty, on hallussaan latauslaite, joka sopii
asennettavaksi keskisytytteisiin itselataaviin kertatuliaseisiin tai lippaallisiin
kertatuliaseisiin ja jonka
a) kapasiteetti on yli 20 patruunaa; tai
b) kapasiteetti on yli 10 patruunaa, jos kyse on pitkistä ampuma-aseista,
paitsi jos kyseiselle henkilölle on myönnetty lupa 6 artiklan mukaisesti tai
hänelle on myönnetty lupa, joka on vahvistettu tai uudistettu taikka jota on
jatkettu 7 artiklan 4 a kohdan mukaisesti."

Siinä ei lue että lippaiden hallussapito olisi säädettävä rikokseksi tai edes laittomaksi.                   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?qid=1524389497026&uri=CE...

Arvelen että esitystä ei ehditä parannella ennen vaaleja kohtuullisen vähän harmeja aiheuttavaksi. Siksi se olisi mielestäni todennäköisesti parasta hylätä. En tiedä onko siihen tullut tai tulossa valiokunnissa muutoksia. Tšekin kanne uutta tuliasedirektiiviä vastaan on edelleen käsiteltävänä. Siksi mielestäni Suomessa ei olisi hyvä toteuttaa direktiiviä ainakaan peruuttamatonta vahinkoa aiheuttavalla lainsäädännöllä ennen kuin kyseinen kanne on loppuun käsitelty. HE 179/2018 aiheuttaisi sellaisenaan todennäköisesti peruuttamatonta historiallisesti arvokkaiden esineiden turmelemista.

Seuraavana linkki josta löytyy lisätietoja kanteesta asedirektiiviä vastaan. https://www.facebook.com/FirearmsUnitedFinland/posts/1274281312738330?__...

Lisätietoja tästä aiheesta löytyy mm. seuraavista osoitteista.

https://www.facebook.com/FirearmsUnitedFinland/

https://www.facebook.com/asepolitiikka/

https://asepolitiikka.blogspot.com/

http://asehistorianliitto.fi/tiedotteet/120-ahl-lausunto-puolustusvaliokuntaan-28-11-2018 http://aarokustaanheimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

https://sahs.fi/yhdistys/puheenjohtajan-palsta/

https://sahs.fi/sahs-lausunto-hallituksen-esitykseen-he1792018-vp/

https://ylilauta.org/sekalainen/89135818

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/201805312200965218

Tämä viesti löytyy julkaistuna osoitteesta http://aarokustaanheimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269429-avoin-sahkopostiviesti-perustuslakivaliokunnan-jasenille  . 

Ystävällisin terveisin,

Aaro Kustaanheimo

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset