AaroKustaanheimo

Avoin sähköpostiviesti Pirkanmaan vaalipiirin kansanedustajille

Arvoisat Pirkanmaan vaalipiirin kansanedustajat,

HE 179/2018 esitystä varten ei ole julkaistu edes alustavia asetusluonnoksia. Siksi ei voi tietää miten paljon esitys loukkaisi lippaiden omistajien omaisuuden suojaa, koska asetuksella säädettäisiin siitä miten lippaita saisi tehdä toimintakelvottomiksi. Käytännössä jos asetuksessa sallittaisiin sellaiset menetelmät, jotka eivät kyseisiä esineitä peruuttamattomasti turmelisi, niin esitys ei silloin rikkoisi kovin paljon omaisuuden suojaa edellyttäen, että annetaan riittävästi aikaa toimintakelvottomiksi tekemiseen laillisesti. Esityksen siirtymäsäädöksissä ei selvästi lue mahdollisuutta muuntaa kyseiset esineet toimintakelvottomiksi siirtymäajan aikana.

Muistutan että esityksen sivulause ” ja joka ei sovi asennettavaksi keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai lippaalliseen kertatuliaseeseen” mitätöisi ennen vuotta 1946 valmistettujen sarjatuliasemallien lippaita koskevan poikkeuksen.

On nimittäin olemassa Suomi-konepistoolin, Lahti-Saloranta pikakiväärin ja ns. Emma pikakiväärin lippaita käyttäviä keskisytytteisiä itselataavia kertatuliaseita ja lippaallisia kertatuliaseita, vaikka lakiesityksen perusteluissa väitetään toisin. Todistusaineistoksi esitän esitän seuraavat linkit.

https://www.thefirearmblog.com/blog/2013/10/23/degtyaryov-dp28-semi-auto... https://www.tnwfirearms.com/product-p/m31s-cplt-0009-bkxx-stxx.html     

http://www.oulunasepaja.fi/muutos21.jpg

https://www.rockislandauction.com/detail/2019/414/tnw-m31-suomi-semiauto... https://forums.gunboards.com/showthread.php?265231-20-Round-Mosin-Nagant... https://www.sdsguns.com/products/rifles-wiselite-312-73243d8a-cc71-4892-... Vaikka jonkun tietyn sarjatuliasemallin lippaita käyttävää vain kertatulitoimista asetta ei vielä olisi niin sellainen olisi mahdollista valmistaa.

Esitys rikkoisi rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta seuraavanlaisissa tapauksissa. Jos ns. latauslaitteen omistaja on hukannut sen erehdyksessä ennen lain voimaantuloa, niin hän ei välttämättä kykene luovuttamaan sitä kuuden kuukauden siirtymäaikana, vaikka se olisi edelleen hänen hallinnoimallaan alueella. Tällöin laki tekisi hänestä hallussapitorikollisen tekohetkellä laillisen laiminlyönnin perusteella. Käytännössä kaikki lippaita omistavat eivät edes tiedä valmisteilla olevasta laista.

Muutosehdotuksiani HE 179/2018 esitykseen
 

Lisäykset ovat lihavoituna ja poistettavaksi ehdottamani alleviivattuna ja  kommenttini kursivoituna.

Seuraavanlaisilla lisäyksillä saataisiin ”1946 poikkeus” toimimaan, niin kuin on kerrottu.”             Edellä 2 momentissa tarkoitettuna aseen osana ei kuitenkaan pidetä latauslaitetta, joka on valmistettu sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946 ja joka ei sovi asennettavaksi sitä hallussa pitävän hallussa olevaan keskisytytteiseen itselataavaan kertatuliaseeseen tai sitä hallussa pitävän hallussa olevaan keskisytytteiseen lippaalliseen kertatuliaseeseen. 

 

”Ehdotan sanan  pysyvästi seuraavasta kohdasta. Silloin voitaisiin asetuksessa katsoa, että lipas, jonka  toiminta olisi estetty purkamalla, ei olisi luvanvarainen.  Lisäyksillä tehtäisiin mahdolliseksi yleisten ampuma-aseiden  lippaiden käyttäminen ilman erityisen vaarallisen aseen lupaa.  Tällöin ei tarvitsisi ostaa uusia lippaita vanhojen tilalle  eikä puututtaisi niin paljon omaisuuden suojaan.”  Aseen osana ei kuitenkaan pidetä latauslaitteeksi valmistettua esinettä,  jonka toiminta on pysyvästi estetty tai jonka kapasiteetti on rajoitettu tässä  laissa mainitut rajat alittavaksi. Sisäministeriön asetuksella voidaan antaa  tarkempia säännöksiä siitä, millä edellytyksillä latauslaitteen toiminta on  katsottava pysyvästi estetyksi tai kapasiteetti rajoitetuksi.

 

Ehdotan kohtien ”yhden käden otteella ammuttavaksi suunniteltua ja valmistettua”  poistamista, koska pistooleilla ja revolvereilla usein ammutaan kahden käden  otteella ja ne on myös usein muotoiltu sitäkin varten.” 4) pistoolilla yhden käden otteella ammuttavaksi suunniteltua ja valmistettua   lyhyttä ampuma-asetta, jossa käytetään keski- tai reunasytytteistä patruunaa; 5) pienoispistoolilla pistoolia, jossa käytetään reunasytytteistä enintään  .22 kaliiperista patruunaa; 6) revolverilla yhden käden otteella ammuttavaksi suunniteltua ja valmistettua  lyhyttä ampuma-asetta, jossa on pyörivä patruunarulla ja jossa käytetään  keski- tai reunasytytteistä patruunaa; 7) pienoisrevolverilla revolveria, jossa on pyörivä patruunarulla ja jossa  käytetään reunasytytteistä enintään .22 kaliiperista patruunaa;

 

Ehdotan seuraavan kohdan erityisen vaarallisten aseiden luettelosta poistamista,  koska pistoolit on usein suunniteltu kahden käden otteella ammuttaviksi eikä  asedirektiivi käsitykseni mukaan vaadi tätä.” 6) lyhyt itselataava kertatuliase, joka on kahdella kädellä olkapäätä vasten  tuettavaksi taikka muutoin kahden käden otteella ammuttavaksi suunniteltu ja  valmistettu.

Ehdotan seuraavanlaista poikkeusta ns. latauslaitteiden hallussapidon luvanvaraisuuteen." Luvanvaraista ei ole aseen osaksi 3 §:n 2 momentissa luokitellun latauslaitteen hallussapito, jos se on hankittu ennen tämän lain voimaantuloa eikä sen omistajalla  ole hallussa keskisytytteistä ampuma-asetta, johon se sopisi asennettavaksi.
"Vaihtoehtoisesti ehdotan seuraavanlaista lisäystä." Aseen osaksi 3 §:n 2 momentissa luokitellun latauslaitteen hallussapito ei ole  luvanvaraista, mutta jos se on toimintakuntoinen ja sitä hallussa pitävällä henkilöllä huomataan olevan  aselupa sellaiseen muuhun kuin erityisen vaaralliseen keskisytytteiseen itselataavaan  kertatuliaseeseen tai keskisytytteiseen lippaalliseen kertatuliaseeseen, johon kyseinen  latauslaite sopii, on kyseisen aseen lupa peruutettava. "Ampuma-asedirektiivi ei vaadi lippaiden hallussapidon luvanvaraisuutta,  mutta se vaatii kuitenkin poikkeusluvan kapasiteettirajat ylittävien lippaiden  ja itselataavan ampuma-aseen yhdistelmään. Lars-Christian Schaumanin mukaan  direktiivin vaatima B luokan aseiden menettämisseuraamus ns. latauslaitteen  hallussapidosta koskisi vain sitä asetta, johon hallussa havaittu  ns. latauslaite sopii. https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/f74fd633-57f6-4514-be3f-701497b430.... Tällöin monien lippaiden omistajien ei tarvitsisi luovuttaa lippaitaan, mikä vähentäisi omaisuuden suojaan puuttumista. Käytännössä poikkeus lippaiden luvanvaraisuuteenvoisi olla seuraavanlainen lisäys poikkeuksiin luvanvaraisuudesta. 12) aseen osaksi 3 §:n 2 momentissa luokitellun latauslaitteen hallussapito jos se on hankittu ennen tämän lain voimaantuloa ja se ei sovi asennettavaksi sitä hallussa pitävän hallussa olevaan keskisytytteiseen ampuma-aseeseen. Vaihtoehtoisesti se voisi olla vain seuraavanlainen. 12) aseen osaksi tässä laissa katsotun latauslaitteen hallussapito jos se ei sovi asennettavaksi sitä hallussa pitävän hallussa olevaan ampuma-aseeseen.

 

Seuraavan on Firearms United – Finlandin sivuilla ollut muutosehdotus.” Edellä 6 §:n 2 momentin 4—7 ja 12 kohdassa tarkoitetun ja 7 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla itselataavalla kertatulella toimivan ampuma-aseen hankkimiseen tai hallussapitoon oikeuttavat luvat, hyväksynnät ja aseenkäsittelylupa  on peruutettava, jos henkilöllä on hallussaan 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu  toimintakuntoinen latauslaite ja ampuma-ase johon se sopii, ilman sen hallussapitoon  oikeuttavaa lupaa. ”Tällöin ne lippaita omistavat aselupien haltijat, jotka eivät saisi poikkeuslupaa voisivat purkaa lippaansa edellyttäen, että pelkästään purkamalla toimintakelvottomiksi tehdyt lippaat määritellään lupavapaiksi, jolloin heidän oikeuttaan omaisuuteen ei loukattaisi niin paljon

Seuraavana on siirtymäsäädöksiin ehdottamani lisäys”
Luvan hakemisen sijasta henkilö voi kuuden kuukauden viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta luovuttaa 9 §:n 4—6 kohdassa tarkoitetun ampuma-aseen tai sen osan sille, jolla on ampuma-aselain nojalla oikeus kyseisen ampuma-aseen tai sen osan hankkimiseen tai luovuttaa ampuma-aseen tai aseen osan valtiolle, jolloin ampuma-ase tai aseen osa siirtyy korvauksetta valtion omistukseen tai muuntaa tässä laissa aseen osaksi katsotun latauslaitteen sellaiseksi, että sitä ei katsota aseen osaksi.
”Tällöin lippaiden omistaja voisi muuntaa lippaansa toimintakelvottomiksi tai ehkä pienikapasiteettisiksi,  jolloin hänen oikeuttaan omaisuuteen ei loukattaisi niin  paljon. Asia tosin riippuu siitä minkälaisia muutoksia ns. latauslaitteiden toimintakelvottomaksi tekemiseen vaadittaisiin asetuksessa. Viiden vuoden siirtymäaika olisi kohtuullisempi kuin kuuden kuukauden.
Pidemmän siirtymäajan aikana voitaisiin lakia parannella tai jos Tšekin kanne menee läpi
niin muutokset voitaisiin kumota.

Arvelen että esitystä ei ehditä parannella ennen vaaleja kohtuullisen vähän harmeja aiheuttavaksi. Siksi se olisi mielestäni todennäköisesti parasta hylätä. En tiedä onko siihen tullut tai tulossa valiokunnissa muutoksia. Tšekin kanne uutta tuliasedirektiiviä vastaan on edelleen käsiteltävänä. Siksi mielestäni Suomessa ei olisi hyvä toteuttaa direktiiviä ainakaan peruuttamatonta vahinkoa aiheuttavalla lainsäädännöllä ennen kuin kyseinen kanne on loppuun käsitelty. HE 179/2018 aiheuttaisi sellaisenaan todennäköisesti peruuttamatonta historiallisesti arvokkaiden esineiden turmelemista.

Seuraavana linkki josta löytyy lisätietoja kanteesta asedirektiiviä vastaan. https://www.facebook.com/FirearmsUnitedFinland/posts/1274281312738330?__...

Tämä viesti löytyy julkaistuna osoitteesta http://aarokustaanheimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269002-avoin-sahkoposti... .

Lisätietoja tästä aiheesta löytyy mm. seuraavista osoitteista.

https://www.facebook.com/FirearmsUnitedFinland/

https://www.facebook.com/asepolitiikka/

https://asepolitiikka.blogspot.com/

http://asehistorianliitto.fi/tiedotteet/120-ahl-lausunto-puolustusvaliokuntaan-28-11-2018 http://aarokustaanheimo.puheenvuoro.uusisuomi.fi/

https://sahs.fi/yhdistys/puheenjohtajan-palsta/

https://sahs.fi/sahs-lausunto-hallituksen-esitykseen-he1792018-vp/

Parhain terveisin, 

Aaro Kustaanheimo

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset